Tuesday, 27/09/2022 - 04:42|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Công văn số 443 /SGDĐT-TCCB  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

Số:   /KH-THPTLQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Trấn Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

 

Căn cứ Công văn số 443 /SGDĐT-TCCB  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

Thực hiện theo Quy định số 26-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối tượng quy hoạch

a) Đối tượng quy hoạch chức vụ Hiệu trưởng

- Đối tượng 1: Phó Hiệu trưởng, các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ (nam sinh từ tháng 5/1969, nữ sinh từ 9/1972 trở lại đây); đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên.

- Đối tượng 2: Tổ trưởng chuyên môn còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ và phải được quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng.

 b) Đối tượng quy hoạch chức danh phó Hiệu trưởng

 - Đối tượng 1: Tổ trưởng CM, tổ phó chuyên môn được quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ (nam sinh từ tháng 5/1969, nữ sinh từ 9/1972 trở lại đây); đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên.

- Đối tượng 2: viên chức còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ.

 2. Hiệu lực quy hoạch

Quy hoạch cán bộ có hiệu lực từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt. Quy hoạch hết hiệu lực khi cán bộ được bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch hoặc kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quy hoạch.

 3. Phương pháp quy hoạch

a) Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai nhiệm kỳ hiện tại của đại hội đảng bộ.

b) Hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch từ 1 đến 2 lần cho cả quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp, tiến hành đánh giá toàn diện nguồn cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp trong quý I xong trước 05/3, trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt quy hoạch trong quý II trước 30/5.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi

a) Về trình độ chuyên môn: phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức danh bổ nhiệm.

b) Về trình độ lý luận chính trị: cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Sở quản lý chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị của chức danh cần bổ nhiệm, nhưng sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luận chính trị theo quy định.

c) Về độ tuổi: cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy  hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên.

d) Số lượng và cơ cấu

- Số lượng của chức danh quy hoạch: mỗi chức danh quy hoạch không quá ba (03) cán bộ và một cán bộ quy hoạch không quá ba (03) chức danh ở cùng cấp phê duyệt.

- Về cơ cấu phấn đấu tỉ lệ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với đơn vị.

5. Quy trình, một số vấn đề cụ thể và hồ sơ nhân sự quy hoạch

5.1 Quy trình quy hoạch:

5.1.1 Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

 Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch để lấy ý kiến tại các hội nghị và bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nguyên tắc đưa ra khỏi quy hoạch: Những đồng chí có trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch.

Hoàn thành trước 27/4/2022

 Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.

Thành phần: Tổ trưởng, tổ phó; cấp ủy, CTCĐ, BTĐTN.

Hoàn thành trước 28/4/2022

 Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tập thể lãnh đạo mở rộng tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.

Thành phần:  Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tổ trưởng chuyên môn.

Hoàn thành trước 5/5/2022

 Bước 4: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2).

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2 và bước 3, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch.

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự.

Hoàn thành trước 08/5/2022

 

5.1.2 Xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

 Bước 1: xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch.

Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ, bộ phận làm công tác cán bộ của đơn vị tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện các công việc sau:

(1) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo quản lý .

(2) Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

 Hoàn thành trước 27/4/2022

 Bước 2: Tổ chức họp tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 1)

Trên cơ sở thực hiện ở bước 1, tập thể lãnh đạo thảo luận, phân tích và thông qua:  Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị; Danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để trình các hội nghị xem xét, phát hiện, giới thiệu quy hoạch. ( Mẫu danh sách: 01)

Hoàn thành trước 28/4/2022

3. Bước 3: Tổ chức họp cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch (bằng phiếu kín).

Thành phần: Tổ trưởng, tổ phó; cấp ủy, CTCĐ, BTĐTN.

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.

Hoàn thành trước 5/5/2022

4. Bước 4: Tổ chức họp tập thể lãnh đạo mở rộng.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, tập thể lãnh đạo mở rộng tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín).

Thành phần:  Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tổ trưởng chuyên môn.

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.

Hoàn thành trước 08/5/2022

5. Bước 5: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và bước 4, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự.

Lập tờ trình, hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT, Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch xong trước 10/5/2022.( qua phòng TCCB)

 5.2 Phiếu giới thiệu: thực hiện theo Biểu 3.

 5.3 Hồ sơ nhân sự:

- Tờ trình và bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu ở các bước; biên bản các cuộc họp.

- Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành do cá nhân tự khai và nhà trường trực tiếp quản lý xác nhận; có dán ảnh màu khổ 4x6.

- Báo cáo và  Phiếu đánh giá cán bộ quy hoạch: (nhận xét, đánh giá của các cấp uỷ,  tập thể lãnh đạo đơn vị về: (1) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. (2) Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. (3) Uy tín và triển vọng phát triển);

- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu ban hành kèm theo quy định hiện hành (có ký xác nhận của người kê khai và người nhận bản kê khai theo quy định).

- Bản sao có giá trị pháp lý các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

 5.4 Đánh giá: thực hiện theo mẫu 04/QHCB

 6. Công khai và quản lý quy hoạch

a) Công khai quy hoạch: danh sách cán bộ được phê duyệt quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch được thông báo công khai trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo nhà trường, cá nhân có liên quan biết để quản lý, sử dụng quy hoạch.

b) Quản lý quy hoạch

 Sau 30 ngày quy hoạch đã  được phê duyệt, lập danh sách tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở (qua Phòng Tổ chức cán bộ) phê duyệt danh sách đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với cán bộ quy hoạch. Định kỳ cùng với đánh giá viên chức hằng năm rà soát, đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nguồn cán bộ trong quy hoạch của đơn vị báo cáo Lãnh đạo Sở (qua phòng Tổ chức cán bộ) để phục vụ cho việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo quy định .

III. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo nhà trường:

- Triển khai Quy định số 26-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ và văn bản này đến toàn thể viên chức.

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ (theo biểu mẫu) trước khi thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh lãnh đơn vị đảm bảo quy trình, hồ sơ, tiến độ thời gian, báo cáo Sở qua phòng Tổ chức cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về chất lượng và các quy định về quy hoạch cán bộ của đơn vị mình. Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2. Viên chức toàn trường

Nghiên cứu thực hiện các văn bản quy định nêu trên về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp để phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quy hoạch.

Trên đây là kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.  Đề nghị toàn thể CB,GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

                                                                      

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                     - Đảng ủy ( báo cáo);

            - BGH, CĐ, ĐTN;

            - Các tổ CM, VP;

            - GV, NV;

            - Lưu: VT.                                                              

                                                                                                       Bùi Văn Xuân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết