Wednesday, 06/07/2022 - 05:14|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh lớp 10 Năm học 2022 - 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

Số:      /KH-THPTLQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Trấn Yên, ngày  19   tháng   04  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh lớp 10

Năm học 2022 - 2023

 

 

          I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Luật Giáo dục năm 2019;

          Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số: 1496/BGDĐT- GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022 – 2023;

            Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT và của Ngành. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:

          II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Nhiệm vụ: Trường THPT Lê Quý Đôn thuộc loại hình trường công lâp có nhiệm vụ đào tạo con em các đồng bào của khu vực Thị trấn Cổ Phúc và các xã lân cận, nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ địa phương cho tỉnh, huyện. Có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh theo chương trình GDPT.

2. Thuận lợi và khó khăn

          2.1. Thuận lợi

            Được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương cùng ngành giáo dục Yên Bái. Trường THPT Lê Quý Đôn đã từng bước vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí là nơi đào tạo chất lượng quan trọng trong hệ thống giáo dục của tỉnh nhà; nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ địa phương là con em các dân tộc trong tỉnh.

         - Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các Sở Ban Ngành trong Tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo. Có sự quan tâm, đồng hành nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

  - Đội ngũ:

  + Cơ bản đủ, đảm bảo về số lượng và cơ cấu môn học; chất lượng đội ngũ, có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; có nghiệp vụ, năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Giáo viên trẻ có khả năng tiếp cận và có khả năng ứng dụng CNTT;

   + Nhà trường có nhân viên chuyên trách thiết bị thí nghiệm; nhân viên thư viện…

- Về điều kiện CSVC: có đủ phòng học, một số phòng bộ môn phục vụ học tập (nhà đa năng; sân chơi, bãi tập...) cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy học; giáo dục hai buổi trên ngày và tổ chức các hoạt động đặc thù của trường chuyên biệt cho học sinh.

          2.2. Khó khăn

- Về đội ngũ:

+ Hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học…   

+ Tâm lý nhiều giáo viên còn ngại đổi mới khi tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới (yêu cầu đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ TT, việc khai thác, sử dụng các thiết bị thông minh vào dạy học...).

- Về cơ sở vật chất:

+ Khuôn viên trường rộng, hiện còn thiếu đồng bộ về việc đầu tư, bố trí sân chơi bãi tập cho học sinh hoạt động…

+ Thiếu một số phòng chức năng theo quy định của Chương trình GDPT 2018 (chưa có phòng đa năng; phòng học bộ môn Mỹ thuật, Âm nhạc; phòng bộ môn KHXH…);

- Về thiết bị và CN dạy học:

+ Còn thiếu thiết bị cho một số phòng chức năng; chất lượng thiết bị đang xuống cấp do đã được trang cấp, sử dụng đã lâu, hiện đã hết khấu hao…

+ Hạ tầng để ứng dụng CNTT còn hạn chế; chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới; sử dụng ít hiệu quả.

+ Chưa có Thư viện, sách nghiên cứu, tham khảo còn ít, việc kết nối hệ thống máy tính của các phòng học còn hạn chế do chất lượng máy tính và dung lượng mạng còn thấp...

- Về tài chính: Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của nhà trường chủ yếu là từ ngân sách nhà nước theo quy định, không có nguồn thu thêm. Kinh phí chi hoạt động chuyên môn thấp và hạn chế sẽ gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục hiệu quả theo yêu cầu Chương trình GDPT mới (đặc biệt huy đồng nguồn kinh phí trang bị các điều kiện về CSVC, thiết bị phục vụ học tập).

          3. Tình hình học sinh

Quy mô trường lớp, học sinh năm học 2022-2023

* Tổng số 24 lớp với 1074 học sinh, bình quân 44,75 học sinh/lớp.

+ Khối 10 (8 lớp) - 360HS

+ Khối 11 (8 lớp) – 354HS

+ Khối 12 (8 lớp) – 360HS

- Địa điểm của trường: thuộc trung tâm huyện Trấn Yên (01 điểm trường);

          - Đánh giá thực trạng CSVC, thiết bị, công nghệ dạy học đối sánh với yêu cầu đáp ứng việc thực hiện Chương trình GDPT 2018.

          4. Tình hình đội ngũ

Môn

Tổng số

Dự kiến dạy lớp 10

Ghi chú

Toán

10

4

 

Vật lý

4

2

 

Hóa

5

2

 

Sinh

3

2

 

Văn

8

4

 

Sử

4

2

 

Địa

3

2

 

GDKT&PL

3

2

 

Anh

7

3

 

Tin

3

2

 

Công nghệ

3

2

 

GDTC

3

1

 

GDQP&AN

01( Dự kiến)

1

 

Tổng

57

29

 

 

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 10

          1. Định hướng xây dựng kế hoạch dạy học lớp 10

          - Tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng phân hóa sâu.

          - Căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện cụ thể, nhà trường xây dựng 05 phương án cho học sinh lớp 10 lựa chọn:

          + Nhóm tự nhiên 01: Gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Tin, chuyên đề môn Toán, Lý, Hóa

+ Nhóm tự nhiên 02:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Lý, Hóa, Sinh, Địa, Tin, chuyên đề môn Toán, Hóa, Sinh.

+ Nhóm xã hội 01:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lý, Tin chuyên đề môn Văn, Sử, Địa)

+ Nhóm xã hội 02:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa, Công nghệ chuyên đề môn Toán, Văn, Hóa.

+ Nhóm xã hội 03:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lý, Công nghệ chuyên đề môn Toán, Văn, Lý.

- Sử dụng đa dạng hình thức dạy học: dạy học trên lớp, ngoài lớp, dạy học chuyên đề, hoạt động trải nghiệm.

- Sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong và ngoài nhà trường. Ngoài có một số tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp tổ chức lồng ghép hoạt động hướng nghiệp thì các tiết còn lại có thể sắp xếp để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo các hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ với sự tham gia phối hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, thời lượng bố trí 4-6 tiết vào 1 tuần trong tháng.

- Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương: mỗi tuần 1 tiết, nội dung theo tài liệu giáo dục địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái biên soạn.

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 từ năng 2022 – 2023, khi đó trong nhà trường sẽ có 02 chương trình được giảng dạy: Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Do đó cần tiến hành phân tích chương trình giáo dục, các môn học trong chương trình để xây dựng kế hoạch điều chỉnh nội dung dạy học của nhà trường

2. Phương án lựa chọn môn học và phân chia số lớp và học sinh chi tiết

2.1. Dự kiến số lớp chi tiết

 

TT

Tên lớp

Số lớp

Số học sinh

Môn chuyên đề

Ghi chú

1

TN1

03

135

Toán, Lý Hóa

Lớp 10A1, 10A2, 10A3

2

TN2

01

45

Toán, Hóa, Sinh

Lớp 10A4

3

XH1

01

45

Văn, Sử, Địa

Lớp 10A5

4

XH2

02

90

Toán, Văn, Hóa

Lớp 10A6, 10A7

5

XH3

01

45

Toán, Văn, Lý

Lớp 10A8

 

2.2. Phương án lựa chọn môn học cho học sinh

Tổng số lớp 10 gồm 08 lớp chia thành 05 tổ hợp môn học

+ Nhóm tự nhiên 01: gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Tin, chuyên đề môn Toán, Lý, Hóa (03 lớp)

+ Nhóm tự nhiên 02:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Lý, Hóa, Sinh, Địa, Tin, chuyên đề môn Toán, Hóa, Sinh (01 lớp)

+ Nhóm xã hội 01:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lý, Tin, chuyên đề môn Văn, Sử, Địa (01 lớp)

+ Nhóm xã hội 02:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa, Công nghệ chuyên đề môn Toán, Văn, Hóa (02 lớp)

+ Nhóm xã hội 03:  gồm môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lý, Công nghệ chuyên đề môn Toán, Văn, Lý (01 lớp)

        3. Dự kiến phân công nhiệm vụ

        (Thực hiện theo biểu phụ lục đính kèm)

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Đối với Hiệu trưởng

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện CTGDPT 2018; làm tốt công tác tham mưu về xây dựng CSVC, bổ sung trang thiết bị dạy học.

- Ra các quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục 2018 gồm: BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn, kế toán.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện kế hoạch

-Xây dựng phương án lựa chọn môn học cho học sinh lựa chọn phù hợp với tình hình của nhà trường, đội ngũ cán bộ giáo viên.

- Xây dựng phương án tổ chức trực tiếp đến các trường THCS trong vùng tuyển sinh để tuyên truyền đến học sinh lớp 9 và phụ huynh nắm được phương án tuyển sinh của nhà trường.

1.2. Đối với các Phó Hiệu trưởng 1

- Phụ trách các hoạt động chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia, công nghệ thông tin, thiết bị dạy học;

- Phụ trách các tổ Sử- Địa- Ngoại ngữ; tổ Văn- GDCD, phụ trách các chuyên đề học tập các môn Văn, Sử, Địa, GDKT &PL.

1.3. Đối với các Phó Hiệu trưởng 2

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục;

- Chỉ đạo các hoạt động dạy thêm, học thêm, BDTX, chữ thập đỏ..

- Phụ trách các tổ Toán – Lý- Tin; tổ Hóa- Sinh- TD- CN, phụ trách các chuyên đề học tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh..

1.4 Đối với các tổ chuyên môn

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, đề xuất hiệu trưởng phê duyệt

- Tổ chức xây dựng phân phối chương trình môn học.

- Tổ chức xây dựng các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng các chủ đề dạy học

- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu của chương trình giáo dục THPT

- Kiểm tra, giám sát giáo viên trong quá trình thực hiện chương trình.

1.5. Đối với giáo viên

- Xây dựng kế hoạch bài học, kế hoạch dạy học theo yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

- Triển khai kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục cho từng lớp theo phân công và TKB.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học lớp 10, năm học 2022 – 2023 của trường THPT Lê Quý Đôn. Đề nghị các tổ công tác, các tổ chức đoàn thể và các các đồng chí CB, GV, NV quán triệt, tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc báo cáo Ban giám hiệu để kịp thời xem xét, điều chỉnh giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường và đảm bảo hiệu quả./.

         

Nơi nhận:

- Sở GD và ĐT (B/c);

- BGH; Tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan