Tuesday, 16/08/2022 - 22:55|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trong ngành giáo dục năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người

trong ngành giáo dục năm 2022

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 
  
 

Số: 27/KH- LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

      Trấn Yên, ngày 25 tháng 3  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người

trong ngành giáo dục năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH- SGDĐT ngày 22 tháng 03  năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về kế hoạch Thực hiện Chương trỉnh phòng, chống mua bán người trong ngành Giáo dục năm 2022. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch thực cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ công an, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về công tác phòng chống mua bán người.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống mua bán người nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà giáo, nhân viên, học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người. Kiên quyết đấu tranh phát hiện, tố giác với các loại tội phạm trong và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm buôn bán người. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh.

- Chủ động phòng ngừa, không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỤC HIỆN.

1. Nội dung tuyên truyền

- Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống hành vi mua bán người và các quy định khác có liên quan.

- Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn mua bán người.

- Ý thức, trách nhiệm của nhà giáo, nhân viên, học sinh trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống nạn mua bán người.

2. Hình thức triển khai thực hiện

2.1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khoá

Nhà trường chỉ đạo các tổ công tác thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong các môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý... .

Nhà trường chỉ đạo tổ Giáo vụ- Quản lý học sinh, đội tự quản thường xuyên tuyên truyền trên loa phóng thanh về phòng, chống mua bán người.

2.2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua qua các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dưới dạng sân khấu hoá, các cuộc thi tìm hiểu đề tài về phòng, chống mua bán người.

- Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các phương tiện thông tin như trên webside; facebook..

- Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.

- Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM.

2.3. Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của trường, địa phương.

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường về các nội dung: “ Thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tích cực tố giác tội phạm, tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội trong trường học”.

- Đưa nội dung quy định về phòng, chống buôn bán người vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của người học. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống buôn bán người và các tệ nạn xã hội khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức đoàn thể, nhà giáo, nhân viên, học sinh.

- Báo cáo sơ kết theo định kỳ lồng gắn trong báo cáo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác phòng chống ma túy nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đúng thời hạn.

2. Đối với Công đoàn

- Tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong cán bộ, giáo viên và nhân viên; tăng cường giáo dục ý thức cảnh giác với mọi âm mưu mua bán người.

- Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các đoàn viên có thành tích trong công tác phòng, chống mua bán người.

3. Đối với Đoàn thanh niên

- Phối hợp với GVCN phổ biến, hướng dẫn cho học sinh sinh hoạt, hoạt động lành mạnh trong các năm học.

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động đội thanh niên xung kích, lớp trực tuần.

- Quán triệt đến HS ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn hành vi vi phạm các quy định của trường, lớp.

- Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống mua bán người.

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

- Lồng ghép trong các buổi học chính khoá giáo dục học sinh ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật.

- Giáo viên chủ nhiệm tăng cường tổ chức các tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể cho học sinh tham gia với các chủ đề “phòng, chống mua bán”.

5. Đối với học sinh

- Tham gia ký cam kết không vi phạm về an ninh trật tự trường học, không vi phạm các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các đường dây buôn bán người.

- Kịp thời báo cáo giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ nhà trường, cơ quan chức năng khi phát hiện các biểu hiện, hành vi tội phạm, buôn bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

          Trên đây là Kế hoạch về việc Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022 của Trường THPT Lê Quý Đôn. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, đề nghị báo cáo kịp thời cho Ban Giám hiệu để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

    - SGD (B/c);

    - CĐ, ĐTN;( Th/h);

    - CB, GV,NV, HS: (Th/h);

    - Lưu: VT.

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          Bùi Văn Xuân

 

  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan