Tuesday, 16/08/2022 - 23:06|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học Năm học 2021-2022

Căn cứ công văn số 209/SGDĐT_GDTrH ngày 9/3/2022 cảu Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái về việc tổ chúc hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm  2022;

Căn cứ Nội quy cơ quan  trường THTP Lê Quý Đôn; Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trường THTP Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022, với các nội dung như sau:

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số: 28KH - THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày 26  tháng 3 năm  2022

 

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /KH - THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày 21  tháng 4 năm  2022

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ công văn số 209/SGDĐT_GDTrH ngày 9/3/2022 cảu Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái về việc tổ chúc hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm  2022;

Căn cứ Nội quy cơ quan  trường THTP Lê Quý Đôn; Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trường THTP Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022, với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

2. Yêu cầu

- Cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản bản pháp luật khác có liên quan:

- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012;

- Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục;

- Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;

Cùng với các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về tác hại của thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động, từng bước tạo sự đồng thuận cao của mọi người về thực hiện chính sách cấm hút thuốc lá tại các đơn vị, xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; chọn lựa các nội dung quan trọng, cơ bản về tác hại của thuốc lá, những ích lợi của việc không hút thuốc lá chủ động, không hút thuốc lá thụ động, trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt để thực hiện dạy tích hợp vào các bộ môn học.

3. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, đoàn thể

Chú trọng phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể khác tại các đơn vị trong việc vận động các thành viên giảm hút tiến đến không hút thuốc lá; tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra

Chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch kiểm tra ở nhà trường được tiến hành định kỳ và thường xuyên.

5. Thực hiện các tiêu chí về thi đua, khen thưởng

Bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc của nhà trường việc tuân thủ quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cũng là một tiêu chí về thi thi đua, khen thưởng để xem xét, đánh giá kết quả thi đua cuối năm học của từng cá nhân trong đơn vị.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Thành lập ban chỉ đạo

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phân công công chức, viên chức làm đầu mối phụ trách công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai

Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến từng thành viên của đơn vị, việc triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ các nội dung.

3. Xây dựng và phổ biến các tài liệu truyền thông

 Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, các kế hoạch, hoạt động và mô hình “Trường học không khói thuốc lá” tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức như:

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa: Thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong một số môn học chính khóa theo chương trình quy định.

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa: Hoạt động GDNGLL, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non...

+ Tuyên truyền thông qua đăng tải trên Website của nhà trường…nhằm phổ biến tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các quy định của nhà nước, của thành phố về tác hại của hút thuốc lá và khói thuốc thụ động. Đặc biệt chú trọng giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục về phòng, chống táchại của thuốc lá. 100% các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kếttrường học không khói thuốc.

4. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Thực hiện việc cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường, trong khuôn viên đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Gắn biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên làm việc trong nhà.

5. Kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng

Bộ phận Công đoàn và Cán bộ tuyên truyền viên pháp luật xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, lớp học, khuôn viên nhà trường. Đưa nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ban thanh tra nhân dân của đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể thực hiện giám sát và cuối mỗi năm học có báo cáo giám sát gửi về Ban thi đua khen thưởng để làm cơ sở đánh giá, xếp loại viên chức, xét danh hiệu thi đua và quyết định khen thưởng.

IV. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên và Thư ký của Ban chỉ đạo là bộ phận thường trực giúp Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá nhà trường, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp triển khai nội dung Kế hoạch này đến tất cả Công chức viên chức; tham mưu, đề xuất hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5.

Công đoàn, cán bộ tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả góp phần xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá, giữ gìn và bảo vệ môi trường sống.

 Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kết trường học không khói thuốc.

Cán bộ y tế trường học phối hợp cùng các đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện và gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học định kì cho Hiệu trưởng  theo thời gian quy định .

 

Nơi nhận:

      - Sở GD&ĐT (báo cáo);

      - Cán bô, giáo viên, học sinh (thực hiện);   

      - Lưu VT                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan