Tuesday, 27/09/2022 - 06:20|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022

Thực hiện Công văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn xây dựng “ Trường học hạnh phúc;

        Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 28/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “ Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục năm 2022;

        Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022.

 với các nội dung sau:

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

__________________________

 

 

Số:     /KH- THPTLQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________________________

 

Trấn  Yên, ngày    tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc”  

năm học 2021- 2022

         

 

        Thực hiện Công văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn xây dựng “ Trường học hạnh phúc;

        Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 28/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “ Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục năm 2022;

        Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022.

 với các nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

 Tổ chức điều tra, khảo sát việc thực hiện các tiêu chí Trường học hạnh phúc để làm cơ sở đánh giá kết quả xây dựng Trường học hạnh phúc của nhà trường qua 01 năm triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc theo Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 24/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc triển khai xây dựng mô hình “ Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục năm 2022.

 2. Yêu cầu

 - Công tác khảo sát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí Trường học hạnh phúc phải đảm bảo tính khoa học, thống nhất, khách quan, trung thực;

 - Kết quả đánh giá thực hiện tiêu chí Trường học hạnh phúc phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, được công bố kịp thời, công khai, rộng rãi.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung khảo sát

Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí Trường học hạnh phúc về các nội dung:

 - Xây dựng môi trường giáo dục.

- Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường. (Có phiếu khảo sát kèm theo)

 2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp khảo sát

 - Đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh trường THPT Lê Quý Đôn.

- Phạm vi khảo sát: Khảo sát bằng phương pháp phát phiếu hỏi tự điền. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích số liệu khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng Trường học hạnh phúc của các đơn vị.

3. Thời gian thực hiện

 Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 30/5/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban giám hiệu

          Xây dựng Kế hoạch Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm 2022. Triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Thành lập tổ khảo sát để tiến hành khảo sát theo huwowngd dẫn

2. Công đoàn- Đoàn Thanh niên.

- Công đoàn triển khai khảo sát đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường theo mẫu gửi kèm.

- Đoàn Thanh niên triển khai khảo sát đối với học sinh, cha mẹ học sinh ( mỗi lớp khảo sát 10 phụ huynh học sinh và 10 học sinh) theo mẫu gửi kèm.

3. Giáo viên chủ nhiệm

 Phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai khảo sát đối với học sinh, cha mẹ học sinh ( mỗi lớp khảo sát 10 phụ huynh học sinh và 10 học sinh).

          3. Cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Tham gia khảo sát theo kế hoạch do nhà trường xây dựng

Trên đây là Kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân trong nhà trường báo cáo lãnh đạo nhà trường để giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nội dung được giao./.

Nơi nhận:

 - Sở GD&ĐT Yên Bái (Báo cáo);

 - BGH; CĐ; ĐTN;

 - Tổ CM ( để t/h);

 - Lưu: VT, HTH.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 

 

 

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết