Tuesday, 27/09/2022 - 04:56|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022 với các nội dung sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

__________________________

 

 

Số:17/KH- THPTLQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________________________

 

Trấn  Yên, ngày 17 tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022

         

                  

        Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022 với các nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh toàn trường và phụ huynh học sinh về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          - Tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian của các dân tộc trên địa bàn huyện Trấn Yên.

          - Tạo điều kiện để học sinh được giao lưu học tập, tiếp thu giá trị văn hóa và tinh hoa của nhân loại, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từ đó điều chỉnh những hành vi ứng xử lệch lạc, thiếu chuẩn mực văn hóa, ngăn chặn các hành vi bạo lực, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch triển khai năm 2022 và giải pháp cụ thể đối với từng hoạt động nhằm phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022 phù hợp với tình hình của nhà trường.

2. Xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mô hình trường học tương thân tương ái.

3. Tổ chức các trò chơi dân gian hoặc thi hát dân ca, múa khèn, múa xòe...1 lần /năm học.

4. Thành lập câu lạc bộ bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên.

5. Tổ chức cho học sinh tham quan trực tiếp Bảo tàng tỉnh.

( Có kế hoạch riêng đối với từng nội dung)

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

          1. Công tác tuyên truyền

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên về tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” .

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp nhằm bảo vệ và phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa của địa phương thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, các buổi ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp....

2. Xây dựng các mô hình trường học.

- Xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện

- Xây dựng mô hình trường học tương thân tương ái.

- Thành lập câu lạc bộ bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên.

3. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa.

3.1 Nội dung giáo dục

- Giáo dục cho học sinh về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước, giáo dục thái độ trân trọng di sản văn hóa dân tộc, từng bước hình thành ở học sinh lòng tự hào dân tộc, tự tin khi giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

- Giáo dục lối ứng xử văn hóa trong môi trường học tập và sinh hoạt ( hòa hợp, thân thiện) cho học sinh.

3.2 Hình thức tổ chức

 

Xây dựng kế hoạch giảng dạy lịch sử địa phương, tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch xây dựng sách điện tử về lịch sử địa phương để đưa vào giảng dạy trong nhà trường.

Chỉ đạo tổ chuyên môn Ngữ văn, lịch sử, GDCD đưa lịch sử địa phương và các nội dung, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy cho học sinh.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban giám hiệu

          Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022 để triển khai thực hiện 1 cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

          Phân công xây dựng các kế hoạch thực hiện các mô hình trường học đã xây dựng. Triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

2. Công đoàn

Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và xây dựng kế hoạch tương thân tương ái theo Công văn số 1342/SGDĐT-GDTH  ngày 08/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc triển khai Kế hoạch 161/KH-SGDĐT ngày 20/8/2021 về các giải pháp thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT đảm bảo mục tiêu phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025.

          3. Đoàn Thanh niên.

          - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và xây dựng kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian hoặc thi hát dân ca, múa khèn, múa xòe... (1 lần /năm học).

         -  Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và xây dựng kế hoạch cho học sinh tham quan trực tiếp Bảo tàng tỉnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của câu lạc bộ bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên.

       ( Theo phụ lục đính kèm kế hoạch).

4. Ban cơ sở vật chất

 Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

5. Giáo viên chủ nhiệm.

- Triển khai các kế hoạch của nhà trường đến toàn thể học sinh, phối hợp thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

          6. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

           Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và kế hoạch của nhà trường, các đ/c CB, GV,NV tích cực thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất.

          Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân trong nhà trường báo cáo lãnh đạo nhà trường để giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nội dung được giao./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái (Báo cáo);

- BGH; CĐ; ĐTN;

- Tổ CM ( để t/h);

- Lưu: VT.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 

Phụ lục

Triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022

(Kèm theo kế hoạch số:17/KH-THPT.LQĐ ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Trường THPT Lê Quý Đôn)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

hoàn thành

Người phụ trách

Phối hợp thực hiện

Sản phẩm

Thời gian báo cáo KQ thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch: xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và tổ chức thực hiện

 Kế hoạch: 10/3/ 2022

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

Ban cơ sở vật chất, GVCN

Kế hoạch, báo cáo

Tháng 6/2022; 12/2022

2

Xây dựng kế hoạch: xây dựng mô hình trường học mô hình trường học tương thân tương ái.

 

 Kế hoạch: 10/3/ 2022

Đ/c Trần Thị Quách Lan

BCHCĐ, GVCN

Kế hoạch, báo cáo

Tháng 6/2022; 12/2022

3

Xây dựng kế hoạchTổ chức các trò chơi dân gian hoặc thi hát dân ca, múa khèn, múa xòe...

 Kế hoạch: 10/3/ 2022

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

BCH ĐTNCSHCM, GVCN

Kế hoạch, báo cáo

 

Tháng 6/2022; 12/2022

4

Xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên.

 

+ QĐ TL CLB: 22/2/2022;

+ Kế hoạch: 10/3/2022

Đ/c Lê Thị Trang

BCH ĐTNCSHCM, GVCN

Kế hoạch, QĐ thành lập CLB, báo cáo

 

Tháng 6/2022; 12/2022

5

Xây dựng kế hoạch Tổ chức cho học sinh tham quan trực tiếp Bảo tàng tỉnh.

Kế hoạch: 10/3/ 2022

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

BCH ĐTNCSHCM, GVCN

Kế hoạch, báo cáo

 

Tháng 6/2022; 12/2022

6

Xây dựng kế hoạch tích hợp giáo dục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong các môn học.

Kế hoạch: 10/3/ 2022

Đ/c Hoàng Văn Vinh

Tổ Sử-Địa-NN

Kế hoạch, báo cáo

 

Tháng 6/2022; 12/2022

                                                                    ( Kế hoạch, QĐ, BC nộp trực tiếp cho đ/c Hường)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết