Tuesday, 27/09/2022 - 04:33|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thành lập Câu lạc bộ : “Bảo tồn, phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên”

Căn cứ Kế hoạch số: 17/KH-THPT.LQĐ của trường THPT Lê Quý Đôn V/v triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

Xét để nghị của BCH Đoàn thanh niên trường THPT Lê Quý Đôn,

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI     TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

            

Số: 26/QĐ-THPTLQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  

 

 

Trấn Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ : “Bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

Căn cứ Kế hoạch số: 17/KH-THPT.LQĐ của trường THPT Lê Quý Đôn V/v triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

Xét để nghị của BCH Đoàn thanh niên trường THPT Lê Quý Đôn,

                                                QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ : “Bảo tồn, phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên” của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2012- 2022 gồm 21 thành viên(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Câu lạc bộ có trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tổ chức thực hiện hoạt động của Câu lạc bộ năm 2022.

Điều 3. Các bộ phận trong trường có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                      

    - Sở GD(b/c);

     - Toàn thể VC trường THPT LQĐ;

     - Thành viên CLB;

     - Lưu: VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 

 

 

 

 

 

                          DANH SÁCH  CÂU LẠC BỘ

“Bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên” năm  2022

( Kèm theo Quyết định số26/QĐ- THPTLQĐ, ngày 20 tháng 02 năm 2022

của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn )

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

Nhiệm vụ

 1.  

Lê Thị Trang

PBTĐT

Chủ nhiệm

 1.  

Nguyễn Mỹ Hoài

HS 12A3

Phó chủ nhiệm

 1.  

Vũ Thị Kim Anh

Giáo viên

Phó chủ nhiệm

 1.  

Nguyễn Thị Hương Cúc

HS 11A3

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Hương Giang

HS 11A3

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Trần Quý Nhàn

HS 11A3

Ủy viên

 1.  

Đỗ Minh Quân

HS 11A3

Ủy viên

 1.  

Đặng Khánh Huyền

HS 11A3

UV

 1.  

Nguyễn Trần Yến Vy

HS 11A3

UV

 1.  

Đinh Phương Anh

HS 12A3

UV

 1.  

Đỗ Mạnh Cường

HS 12A3

UV

 1.  

Đặng Quang Huy

HS 12A3

UV

 1.  

Đỗ Thùy Linh

HS 12A3

UV

 1.  

Lê Bá Luân

HS 12A3

UV

 1.  

Trần Khánh Ly

HS 12A3

UV

 1.  

Phạm Khánh Mai

HS 12A3

UV

 1.  

Hoàng Mai Phương

HS 12A3

UV

 1.  

Nguyễn Khánh Ly

HS 12A3

UV

 1.  

Nguyễn Thị Hương Diệu

HS 10A2

UV

 1.  

Lê Ngô Quỳnh Hương

HS 10A2

UV

 1.  

Hoàng Tuệ Minh

HS 10A2

UV

 

            (Danh sách gồm 21 người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết